تقدیر از ۱۴ طرح برتر صندوق های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی

تقدیر از ۱۴ طرح برتر صندوق های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی

رئیس شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره و دومین همایش صندوق های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی از طرح های ارائه

قالب تفریحی